Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány

Az Őrzők Szövetsége

cimer

Mert Összetartozunk!

Minden, mi ebben az eskülevélben megfogalmazásra, az eskü során pedig kimondásra kerül, az olyan követendő érték, amelynek betartása csakis mély meggyőződésből lehetséges, így külső kényszer hatására, vagy erős hit nélkül, senki sem tudja követni az itt írásba foglalt céljainkat!

Jelen esküt letenni csakis önkéntes vállalással, szabad akaratból, és a jövőnk eskü szerinti alakításának határozott szándékával van értelme!

Az Őrzők Szövetsége őrzőinek esküje

Én …(vezetéknév)… …(keresztnév)…, aki …(születési hely)…. helységben, …(születési dátum)…-án,…(apa neve)… és …(anya neve)… gyermekeként születtem, ezen a helyen, itt az esztergomi vár várkápolnájában, az alapító őrzők által elkészített őrkő mellett, ünnepélyesen esküszöm, mindarra, ami számomra szent, fontos, és sérthetetlen, mint példának okáért a hitemre, az Istenemre, a gyermekeimre, a szüleimre, a becsületemre vagy az életemre, hogy a mai naptól, azaz 2018. október 27-től, ezen ünnepélyes pillanattól kezdve nemzetem és hazám értékeinek Őrzője, az Őrzők Szövetségének a tagja vagyok!

Eskümet tiszta szívemből, szabad elhatározásból, a magam akarata szerint, az esküm jelentőségének teljes tudatában, világosan átlátva, hogy mit vállalok, hogy milyen célokért és ügyért fogok tenni a jövőben, meggyőződésből teszem!

Esküszöm, hogy:

1) Magyarságomat, magyar önazonosságomat életem során folyamatosan erősítem és halálomig megtartom, magyarságomat minden körülmény között büszkén vállalom. (Magyar önazonosság megvallása)

2) A jövőbe minduntalan kétely nélkül, nagy hittel és reményteli bizakodással tekintek, s megteszek mindent, hogy jó dolgokat cselekedjek szeretteimmel, embertársaimmal és nemzetemmel. Hiszem, hogy az összefogás, a kompromisszumkeresés és az összetartás fogja meghatározni a magyar nép lelkületét a jövőben. Őrzőként példával járok elől ennek az új szemléletnek az elterjesztésében. (Új, Összetartó és pozitív nemzeti lelkület)

3) Tudva, hogy kivételes, büszke, nagy múltú és pompás jövőjű, összetartó nép sarja vagyok, mindig mély tisztelettel tekintek más nemzetekre és kultúrájukra, így kárukra soha sem cselekszem. Más népeket tisztelve szerényen vallom magyarságomat. (Más népek tisztelete)

4) Magyar anyanyelvi képességeimet folyamatosan fejlesztem, ahol csak lehet, akihez csak tudok, anyanyelvemen szólok. Minden alkalmat megragadva, büszkén használom ősi nyelvünket, s utódaimat a lehető legtökéletesebben tanítom meg ennek használatára. Magyar nyelven íródott könyvekből családi könyvtárat hozok létre, amelyet utódaimra hagyok megőrzésre s további gyarapításra.
(A Magyar nyelv használata és megőrzése)

5) A környező nemzetek nyelveinek és a világnyelveknek a tanulására nagy gondot fordítok, hogy minél jobban értsem más népek szülötteit és a gondolataikat. Gyermekeim taníttatásában az idegen nyelvek elsajátítására óriási hangsúlyt fektetek. (Idegen nyelvek tanulása)

6) Amint csak tehetem, és késznek érzem rá magam, családot alapítok. Családnak férfi és nő házasságát s a gyermekeiket tekintem. Népünk gyarapodása érdekében, életem párjával minél több gyermek vállalására, szeretetben, fegyelemben és tisztességben való felnevelésére törekszem. (Család, gyermekek, a magyar nép gyarapodásának alapja)

7) Tisztelem a nagycsaládi életformát és támogatom utódaimat abban, hogy nagycsaládban élhessenek. Gondosan ápolom tágabb családtagjaimmal is a kapcsolatot, azaz a nemzetségem tudatosan összetartom. Közös családi tevékenységek szervezésével a nemzetséghez tartozás érzését a leszármazottaimban erősítem. (Nagycsalád és a nemzetség)

8) Szokásainkat és hagyományainkat megtartom és ápolom, a családom, illetve a nemzetségem körében a szokások gyakorlását elősegítem és szervezem. Szűkebb lakóhelyem magyar nemzeti hagyományainkat követő megemlékezéseiben, rendezvényeiben aktívan részt veszek és támogatom ezek megtartását. (Szokásaink gyakorlása és megőrzése)

9) Családom házát vagy lakását leszármazottaim hosszú sorának használata érdekében építem tartósra, erősre, a magyar építészeti hagyományok szerint, a korszerű környezetbarát megoldásokat is alkalmazva. Amennyiben megtehetem a család házát, gyermekből felnőtté válva mindig a családom kezén tartom, másnak el nem idegenítem. (A család háza)

10) Házamba más Őrzőknek menedéket nyújtok, ha erre rászorulnak, illetve vendégséget, szállást, élelmet szívből és örömmel biztosítok, ha éppen arra járnak. A vendéget jó szóval, kedvességgel tartom, hogy szívében békével induljon tovább az útján. (Az őrzők összetartása és vendégül látása)

11)  Dicső történelmünk egy eseményének, egy szellemi vagy tárgyi emlékünk bemutatásának, megismertetésének, azaz megőrzésének érdekében, életem során legalább egy, őrkövet állítok. (Őrkövek állíttatása)

12) Eskümet követően, mint Őrző, az Őrzők teljes jogú tagjaként aktívan veszek részt az Őrzők Szövetségének munkájában. Őrzőként, az általam vállalt feladatokat mindig pontosan elvégzem, továbbá az eskümben vállat kötelezettségeimnek mindig megfelelek. Teherviselésemnek megfelelően, anyagilag is támogatom a Szövetségünk munkáját és fenntartását. Az egyéni felelősség- és szerepvállalást elengedhetetlennek tartom a mozgalmunk sikerének érdekében. (Az őrzők szövetségének működése)

13) Őrzőként minden erőmmel törekszem az arra méltó, és Szövetségünk céljait magáénak érző magyar emberek Őrzőnek való megnyerésére, és az eskütételhez való eljutásának segítésére.
(Az őrzők szövetségének bővülése)

14) Amennyiben érdeklődésem erős, és anyagi teherviselésem is megengedi, csatlakozom az Őrzők szövetségének valamelyik, vagy akár több közösségi társulásához is, aktívan részt vállalva azok munkájában. (Iskolafenntartó, műemlékmentő, mezőgazdasági és más célokra szervezett közösségi társulások)

15) Takarékos, értékteremtő életet élek, hogy gyermekeimet, családomat, rokonaimat, nemzettségemet és nemzetemet is támogatni tudjam a megteremtett tőkémmel, amely biztonságot és gazdasági mozgásteret is egyszerre jelent nekem és a családomnak. Gazdasági erőm révén a teljes magyar közösségünk anyagi erősödését és gyarapodását szolgálom. (Anyagi gyarapodás)

16) Felelős polgára leszek annak az országnak, annak a szűkebb régiónak, amelyben élek. A törvényeket megtartom és követem, ugyanakkor a népképviseleti választó- illetve szabad véleménynyilvánítási jogommal minden esetben élek, s e jogaimat a családom és a népem gyarapodásának, valamint értékeink megőrzésének érdekében gyakorlom. (Felelős magatartás és a választói jogok gyakorlása)

17) Vallásomat gyakorlom, egyházamat támogatom, más felekezetek híveit, s hitüket, illetve a nem hívők nézeteit tiszteletben tartom. Ha nem vagyok hívő, úgy a történelmi egyházak működését és a hitéletben résztvevők tevékenységét támogatom. (A hit és meggyőződés szabadsága és támogatása)

Mi, alábbi tanúk, alapító őrzők, igazoljuk, hogy jelen eskülevél fent megnevezett birtokosa a fent kelt napon és fent írt helyen esküt tett, így a magyarok népének és a magyarság értékeinek megőrzésére létrehozott Őrzők Szövetségének tagjává, azaz őrzőjévé vált. Igazoljuk azt is, hogy esküjét tiszta szívből, szabad elhatározásból, a maga akarata szerint, az eskü jelentőségének teljes tudatában, világosan átlátva, hogy mit vállalt, hogy milyen célokért és ügyért fog tenni a jövőben, meggyőződésből tette:

…………………………………………………….….

Az eskülevél tulajdonosa, őrzője

Alapító őrzők, mint tanúk:

……………….……………….               ……………………………….                 ……………….……………….……………….……………….               ……………………………….                 ……………….……………….