alapítvány

Nagyvárad - Püspöki palota

 

Nagy­vá­rad észak­nyu­ga­ti ré­szén, a nagy­ál­lo­más­hoz kö­zel ta­lál­juk a Partium leg­na­gyobb ba­rokk épü­let­együt­tes­ét: a ró­mai ka­­to­li­kus szé­kes­egy­há­zat, ame­lyet II. Já­nos Pál pá­pa 1992-ben ba­silica minor rang­ra emelt, a püs­pö­ki pa­lo­tát és a tíz, egy­eme­le­tes épületből ál­ló Ka­no­nok sort, me­lye­ket egy 56 osz­lo­pos ár­kád­sor köt össze. E ha­tal­mas együt­tes a va­la­mi­ko­ri leg­na­gyobb és leg­gaz­da­gabb püs­pök­­sé­günk­re em­lé­kez­tet, mely­nek püs­pö­kei a leg­na­gyobb me­cé­ná­sok, a ma­gyar tu­do­mány le­té­te­mé­nye­sei vol­tak. Az utób­bi idő­ben na­gyon sok szó esett a püs­pö­ki pa­lo­tá­ról: a püs­pök­ség hosszú és ke­mény harc után vis­sza­kap­ta jo­gos tu­laj­do­nát.

 

1759-ben bá­ró Patachich Ádám lesz Vá­rad püs­pö­ke. Ki­csi­nek ta­lál­ja a ré­gi püs­pö­ki la­kot, ezért új püs­pö­ki pa­lo­ta épí­té­sét ha­tá­roz­za el, az épülő szé­kes­egy­ház szom­széd­sá­gá­ban, húsz­hold­nyi te­rü­le­ten.

Az alapkőletételre 1762. má­jus 23-án ke­rült sor. Tervezője Franz Anton Hillebrandt, az épít­ke­zés vezetője pe­dig Jo­hann Michael Neu­mann volt. 1773-ban Új­vá­ro­son le­ég a ré­gi pa­lo­ta, így fel­gyor­sít­ják az épít­ke­zést.

 

1776-ban el­ké­szült, s ha­bár csak né­hány szo­bá­ja volt lak­ha­tó, a püs­pök be­köl­tö­zött a pa­lo­tá­ba. Mind­össze egy éj­sza­kát tölt­he­tett ben­ne, mert Má­ria Te­ré­zia ki­ne­ve­zi ka­lo­csai ér­sek­nek. Az anek­do­ta sze­rint Má­ria Te­ré­zia nem néz­te jó szem­mel a gran­di­ó­zus épít­ke­zést, s ál­lí­tó­lag ezt mond­ta a püs­pök­nek: „Nagy ól ez egy disz­nó­nak, Ex­cel­len­ci­ás uram!”, mi­re a püs­pök úgy vá­la­szolt: „El­fé­rünk ben­ne ket­ten is, Fel­ség!” Ezért kel­lett men­nie azon­nal Ka­lo­csá­ra.

A pa­lo­ta 1777-re ké­szült el tel­jes pom­pá­já­ban.

 

Szöveg forrása: 1

A képek forrása: 1, 2, 3, 4